Zpět

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány v souvislosti s provozováním Landmark Neptune Card Programu našimi organizacemi. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost PSI-Pay Limited („Vydavatel“), tak na LANDMARK PAYMENTS s.r.o. ("Landmark").

 

SPRÁVCI ÚDAJŮ:

Vydavatel spolu s Landmark jsou správci vašich osobních údajů a poskytují jim náležitou ochranu, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“ nebo „Nařízení“).

 

PSI-Pay Limited

se sídlem Afon Building, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1 TL, zapsaná v Anglii
a Walesu pod číslem společnosti 05899168.

více na http://www.psi-pay.co.uk/contact-us/

 

LANDMARK PAYMENTS s.r.o.

se sídlem U Háje 507/26, Braník, 147 00 Praha, IČ: 064 19 780

více na https://www.landmarkpayments.cz/o-spolecnosti/kontakt/

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („Údaje“).

Prostřednictvím Landmark Neptune Card Programu zpracováváme zejména následující kategorie Údajů:

 • Osobní identifikační údaje (např. jméno, lokační údaje, telefonní číslo, e-mail, a další);
 • Informace o vašem zaměstnavateli a pracovním poměru vč. měsíčního příjmu plynoucího z takto uzavřené pracovní smlouvy, a to z důvodu, že informace o výši mzdy tvoří základ pro výpočet limitů vašich transakcí;
 • Informace o transakcích, které provádíte prostřednictví vaší Landmark Neptune Card.
 • Neshromažďujeme ani nezpracováváme zvláštní kategorii osobních údajů. Vaše osobních údaje získáváme částečně od vašeho zaměstnavatele, z transakcí prostřednictvím užití vaší karty Landmark Nepute Card a část od vás napřímo.

 

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní Údaje zpracováváme pouze v souladu se zákonem a pokud to dovoluje platná právní úprava (zejména GDPR). Pokud budeme chtít zpracovat vaše osobní Údaje za jiným účelem, než pro které byly Údaje původně shromážděny, vždy zajistíme, abychom k tomu měli dostatečný právní základ. Při zpracování vašich osobních Údajů vycházíme zejména z následujících zákonných zpracování. Upozorňujeme však, že se nejedná o taxativní seznam všech právních základů zákonného zpracování, nýbrž má zajistit pouze vyšší transparentnost.

 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy / pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR): V průběhu uzavření a plnění vaší smlouvy a smlouvy mezi vašim zaměstnavatelem a námi, musíme zpracovávat určité vaše osobní Údaje.

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR): Abychom mohli plnit právní povinnosti, je nezbytné zpracovávat některé vaše osobní Údaje.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR): Některé vaše osobní Údaje jsou zpracovávány také z důvodu, abychom mohli chránit naše legitimní zájmy či legitimní zájmy třetích osob, kromě případů, kdy jsou vaše zájmy nad těmito zájmy nadřazené a mají přednost.

Je udělen souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR): Určité osobní Údaje jsou zpracovávány pouze v případě, pokud jste nám k takovémuto zpracování poskytly souhlas. Jste oprávněni uvedený souhlas kdykoliv odvolat.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní Údaje budeme zpracovávat mj. pro následující účely:

 

Smluvní zpracování

V průběhu a za účelem vydání vaší karty Landmark Neptune Card a fungování Landmark Neptune Card Programu zpracováváme některé vaše osobní identifikační údaje a informace o vašem pracovním poměru vč. měsíčního příjmu plynoucího z takto uzavřené pracovní smlouvy a podrobnosti o transakcích provedených vaší kartou Landmark Neptune Card.

Vaše Údaje můžeme převést našim obchodním partnerům mimo území EU v případě, že je to nezbytné pro poskytování našich služeb vám, jako je zákaznický servis, správa účtu, odsouhlasení účetnictví.

 

Zpracování údajů pro splnění právní povinnosti

Při fungování Landmark Neptune Card Programu podléháme určitým právním povinnostem, pro které musíme zpracovávat vaše osobní Údaje. Za tímto účelem můžeme vaše Údaje zpracovávat v rámci opatření k zajištění bezpečnosti dat.

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní Údaje můžeme poskytnou našim obchodním partnerům mimo území EU v případě, kdy je to nezbytné pro poskytování našich služeb vám. V případě přenosu osobních Údajů mimo území EU jsme povinni zajistit, že vašim osobním Údajům bude poskytnuta obdobná ochrana dat jako v případě zpracování na území EU.

 

JAK DLOUOH BUDOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENA?

V souladu s čl. 17 GDPR, budou vaše Údaje uloženy tak dlouho, pokud jsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a to na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě, když již nejsou pro tyto účely potřebné, budou bez zbytečného odkladu smazány tak, aby byla dodržena zásada minimalizace dat.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají velké spektrum práv, které můžete uplatit. Za účelem takto uplatněných práv nás prosím kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Máte zejména následující práva.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si od správce údajů informace, zda a jaké údaje jsou o vás uloženy (čl. 15 GDPR). Tyto informace zahrnují kategorie údajů, které zpracováváme, účely zpracování, původ údajů v případě, kdy nebyly vámi přímo poskytnuty, a popř. osobu/y, kterým jsme vaše osobní Údaje poskytli.

 

Právo na opravu a výmaz

Můžete požádat o opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních Údajů, které se vás týkají (čl. 16 GDPR). Kromě výše uvedeného můžete požádat také o vymazání vašich osobních Údajů v souladu s čl. 17 GDPR, a to např. pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 •           Údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 •           Odvoláte souhlas, na jehož základě byly Údaje zpracovány;
 •           Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 •           Údaje byly zpracovány protiprávně.

 

Výše uvedené nebude uplatněno, pokud je zpracování nezbytné:

 • Pro zajištění dodržování zákonné povinnosti, které jsme povinni dostát při zpracování vašich osobních Údajů;
 • Pro účely zákonné doby archivace;
 • Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo omezit zpracování vašich Údajů, vč. omezení budoucího zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených dle čl. 18 GDPR:

 

 •           Zpochybňujete přesnost osobních Údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce údajů mohl přesnost osobních Údajů ověřit;
 •           Zpracování je protiprávní a odmítáte vymazání těchto osobních Údajů a požadujete omezení jejich použití;
 •           Již nepotřebujeme vaše osobní Údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 •           Proti zpracování jste vznesli námitky a dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

 

Právo vznést námitku

Proti zpracování vašich osobních Údajů můžete kdykoli podat námitku, a to i v případě, že je zpracování Údajů založeno na našich oprávněných zájmech nebo zájmech třetí strany.
V takovémto případě nebudeme vaše Údaje dále zpracovávat. To neplatí, pokud prokážeme legitimní důvody k jejich zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

 

Právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů

Zavázali jsme se s vámi spolupracovat, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakýchkoli problémů týkajících se ochrany soukromí.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních Údajů porušuje platné zákony, máte právo podat stížnost orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů.

 

Orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů České republiky:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

+420 234 665 111 www.uoou.cz posta@uoou.cz

 

Orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů Spojeného království:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 

+44 0303 123 1113 ico.org.uk   

Zájem o práci

Chcete se stát součástí našeho týmu a hledáte práci v oboru.

Kontaktní údaje

Doplňující informace o Vás

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Vlastní přílohy

Vybrat


  © 2023, LANDMARK HOLDING a. s. | CREATED BY SIMPLESS